Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Samen voor een solide en duurzaam beleid

De begroting 2016-2019 is gericht op resultaat. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is een coalitie gevormd onder de titel Samen maken we de stad. De eerste helft van 2015 is hard gewerkt om snel en zorgvuldig naar een sluitende gemeentebegroting voor Amersfoort te komen. Op 2 juni heeft de raad de herstelbegroting 2015 vastgesteld. Daarin is voor bijna 18 miljoen aan ombuigingen afgesproken. Dat maatregelenpakket zetten wij door: de begroting 2016 staat in het teken van continuïteit. Wij nemen verantwoordelijkheid voor een solide en duurzaam beleid.
Wij bouwen verder volgens vastgestelde lijnen en principes. Wij maken een begin met een ander systeem van vervangingsinvesteringen, zodat wij in de toekomst de versleten wegen en bruggen, scholen en ICT-voorzieningen kunnen vernieuwen. Ook voor groot onderhoud moeten wij op termijn extra geld uittrekken. Pas volgend voorjaar, bij de kadernota, maken we de onderbouwde afweging over de middeleninzet. We houden ons weerstandsvermogen op peil en kiezen een voorzichtiger berekeningswijze.

Met de basis op orde ontstaat meer ruimte om flexibel in te spelen op nieuwe opgaven. Bijvoorbeeld het groeiend tekort aan betaalbare woningen. Wij trekken er extra geld voor uit. De samenwerking krijgt in deze begroting nadrukkelijk de aandacht. Wij willen ruimte geven en wendbaar zijn, maar ook opkomen voor wie een vangnet nodig hebben. Aan de vernieuwing in het sociale domein en het onderwijs geven we in 2016 een extra impuls.
Hieronder toegevoegd is een rode knop 'De rode draad' (van 'onze visie' tot 'nieuw in 2016') en een rode knop 'Financiële hoofdlijnen' (met veel linken naar Financieel beeld en Paragrafen), om het geheel beter in samenhang te kunnen blijven overzien.
Daarnaast staat een rode knop 'Programma's' waarmee u op de blauwe blokkengrafiek komt van de begroting als geheel met een (aanklikbare) tijdsbalk daaronder. U kunt dan op een van de blauwe blokken dubbelklikken, en u treft de ambities, doelstellingen en inzet op het begrotingsprogramma. De rode button helemaal rechts hieronder is een hele korte handleiding van deze site.