Begroting 2017 - 2020

Samen werken aan een vitale, duurzame en inclusieve stad

De meerjarenbegroting 2017-2020 is een uitwerking van de Kadernota 2017-2020 die op 28 juni 2016 door de raad is vastgesteld. Onder het kopje inleiding geven we uitleg over beleidsmatige en financiële uitgangspunten van deze begroting. De begrotingsprogramma's geven inzicht in wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen en wat dat mag kosten.

Deze begroting is een voortzetting van het financieel solide en toekomstgerichte beleid van de laatste jaren. Evenals in de begroting 2016-2019 zijn alle begrotingsjaren structureel en reëel sluitend. Bovendien investeren we in de toekomst van onze stad. Veel openbare werken, zoals wegen en bruggen, maar ook onderwijsvoorzieningen en ICT-voorzieningen zijn aan vervanging toe. Door een scala aan vervangingsinvesteringen houden we de stad aantrekkelijk, modern, leefbaar en bereikbaar.

Met de basis op orde ontstaat meer ruimte om flexibel in te spelen op nieuwe opgaven. Bijvoorbeeld het groeiend tekort aan betaalbare woningen. Wij trekken er extra geld voor uit. De samenwerking krijgt in deze begroting nadrukkelijk de aandacht. Wij willen ruimte geven en wendbaar zijn, maar ook opkomen voor wie een vangnet nodig hebben. Daarvoor is de reserve sociaal domein in het leven geroepen.

We besteden in deze begroting ook veel aandacht aan duurzaamheid: vermindering van CO2-uitstoot, ruimte voor duurzame energie en bijdragen aan een circulaire economie.

In onze aanpak blijven we samenwerken met stad en regio, niet alleen waar dat moet, maar zeker ook waar dat kan. Samen maken we de stad.